TP.HCM sẽ cắt giảm gần 14.000 biên chế

Theo đó, đến năm 2021 TP sẽ cắt giảm 13.927 biên chế, trong đó khối hành chính nhà nước giảm 1.311 người, khối sự nghiệp giảm 12.616 người.

Theo Sở Nội vụ TP, việc tinh giản nhằm cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; nâng cao chất lượng nhân lực, thu hút những người có trình độ, chuyên môn góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống cơ quan nhà nước. Việc này cũng nhằm tiết kiệm, giảm chi thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương.

Đề án tinh giản biên chế của Sở Nội vụ cũng nhấn mạnh đến việc yêu cầu các sở ngành, quận huyện tiếp tục tăng cường cải cách hành chính để giảm phiền hà cho người dân cũng như thời gian giải quyết công việc của công chức, viên chức... Được biết các cơ quan hành chính nhà nước trong TP hiện có hơn 13.000 cán bộ, công chức (trong đó 46 tiến sĩ, 833 thạc sĩ, 8.104 cử nhân); trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc có hơn 126.100 người làm việc.

TÁ LÂM