Xây dựng văn hóa phi tham nhũng trong xã hội

Xây dựng văn hóa phi tham nhũng trong xã hội

(PLO)- Xây dựng thể chế, pháp luật để bảo đảm phòng, chống tham nhũng với phương châm: “Cán bộ không thể tham nhũng, không dám tham nhũng, không muốn tham nhũng”.