Văn bản mới nhận đến ngày 4-6 (phần 3)

Thông tư 07/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 84/2013/NĐ-CP ngày 25/07/2013 của Chính phủ quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư.

Thông tư 08/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc.

Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh thực hiện các giải pháp và giải quyết các thủ tục hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp bị thiệt hại tại một số địa phương.

Thông tư 15/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tìm gia đình thay thế ở nước ngoài cho trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em từ 5 tuổi trở lên, hai trẻ em trở lên là anh chị em ruột cần tìm gia đình thay thế.

Thông tư 16/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện .

Quyết định 32/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014 - 2015 .

Quyết định 33/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ hỗ trợ sinh hoạt phí đối với Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh và cấp huyện .

Văn bản mới nhận đến ngày 4-6 (phần 3) ảnh 1

Quyết định 34/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định Tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em .

Nghị định 54/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Tư pháp.

Nghị định 55/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam .

Nghị định 56/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 18/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ.

Thông báo 218/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng .

Quyết định 795/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các sân golf dự kiến phát triển đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020.

Quyết định 820/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện "Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước".

Quyết định 822/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt cơ chế, chính sách áp dụng đối với Dự án Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông.

Quyết định 1065/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1448/QĐ-NHNN ngày 26/06/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với công chức, viên chức Ngân hàng Nhà nước.

Quyết định 1191/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc đính chính Thông tư 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp.

Công văn 1808/BHXH-TCCB của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật.

Quyết định 2468/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện chương trình đào tạo đội ngũ doanh nhân của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014.

Công văn 3940/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ doanh nghiệp trả lương .

Quyết định 4887/QĐ-BCT của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện.

Công văn 6593/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc xác định trị giá tính thuế đối với xe ô tô chuyển nhượng.

Công văn 6761/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bảo lãnh tạm ứng đối với hợp đồng xây dựng đối với một số trường hợp đặc thù.

Mọi thắc mắc, liên hệ văn bản vui lòng gửi thư về danglien@phapluattp.vn, điện thoại 08 39910101, 0908.324.924 (gặp cô Liên)