Triển lãm do cơ quan Thường trực Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2025 tổ chức, hưởng ứng ngày Thế giới phòng, chống bom mìn 4-4.

Triển lãm giới thiệu những hiện vật, hình ảnh, tư liệu về thực trạng, kết quả khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh; bộ đội công binh với công tác khắc phục hậu quả bom mìn; một số trang thiết bị rà phá, xử lý bom mìn; dữ liệu, số liệu, danh mục ưu tiên rà phá được công bố; tập san, đĩa hình về việc khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh…

Triển lãm kéo dài đến ngày 5-4.

V.THỊNH