Trưng bày viên gạch, đôi giày của nhà thơ Tố Hữu
(PLO)- Nhân kỷ niệm 75 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” của Đảng Cộng sản Việt Nam (1943-2018), Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với Bảo tàng Văn học Việt Nam tổ chức trưng bày chuyên đề “Văn học - Nghệ thuật trong kháng chiến (1945-1954).

Ngày 8-6, nhân kỷ niệm 75 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” của Đảng Cộng sản Việt Nam (1943-2018), Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với Bảo tàng Văn học Việt Nam tổ chức trưng bày chuyên đề “Văn học - Nghệ thuật trong kháng chiến (1945-1954)".

Với gần 200 hình ảnh, hiện vật, hình ảnh, bản trích, bản viết đang được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia và Bảo tàng Văn học Việt Nam được trưng bày thành hai phần:

Phần thứ nhất, Đề cương về văn hóa Việt Nam và đường lối văn hóa của Đảng: Giới thiệu ý nghĩa của “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943), những nhận xét, đánh giá của học giả, nhà văn hóa, văn nghệ sỹ; một số văn kiện của Đảng nói về văn hóa văn nghệ.

Hiện vật tiêu biểu: Bản “Đề cương về văn hóa Việt Nam” do đồng chí Trường Chinh soạn thảo được Hội nghị Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương thông qua tháng 2-1943 và được đăng toàn văn trên Tạp chí Tiên Phong số 1: Cơ quan vận động Văn hóa Mới thuộc Hội Văn hóa Cứu quốc Việt Nam xuất bản, số 1 ra ngày 10-11-1945; Tác phẩm “Nhật ký trong tù” năm 1943 của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các trang văn xuôi có ghi chép những suy nghĩ của Người về xây dựng nền văn hóa Việt Nam mới; Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng...

Trưng bày viên gạch, đôi giày của nhà thơ Tố Hữu - ảnh 1
Trưng bày thu hút sự quan tâm của công chúng.

Phần thứ hai, Văn học- Nghệ thuật trong kháng chiến (1945-1954): “Đề cương về văn hoá Việt Nam” đã chắp cánh cho các hoạt động sáng tạo của các nhà báo, nhà văn, nghệ sĩ ngày càng phong phú và sắc bén, họ luôn bám sát nhiệm vụ cách mạng, phản ánh sắc sảo, sinh động đời sống thực tiễn đấu tranh của quân - dân, kịp thời động viên, cổ vũ toàn dân, toàn quân thi đua tăng gia sản xuất, giết giặc lập công, xây dựng đời sống văn hóa mới.

Hiện vật tiêu biểu: Nhóm hiện vật là những kỷ vật của các văn nghệ sĩ; Sưu tập hiện vật về các tác phẩm văn học của các tác giả (Tú Mỡ, Tế Hanh, Nguyễn Đình Thi…); Nhóm tranh cổ động và những bản nhạc thời kì kháng chiến...

Trưng bày dự kiến đến hết tháng 9 năm 2018.

Một số hình ảnh tại trưng bày:

Trưng bày viên gạch, đôi giày của nhà thơ Tố Hữu - ảnh 2
Hình ảnh tuyên truyền trong thời kỳ cách mạng.

Trưng bày viên gạch, đôi giày của nhà thơ Tố Hữu - ảnh 3
Phích và ba toong, Kỷ vật của nhà văn Đoàn Văn Cừ.

Trưng bày viên gạch, đôi giày của nhà thơ Tố Hữu - ảnh 4
Đôi giày và viên gạch, kỷ vật của nhà thơ Tố Hữu.

Trưng bày viên gạch, đôi giày của nhà thơ Tố Hữu - ảnh 5
Tượng bán thân "Chân dung Bác Hồ".

Trưng bày viên gạch, đôi giày của nhà thơ Tố Hữu - ảnh 6
Một số kỷ vật tại trưng bày.

VIẾT THỊNH