Xử lý gần 5.200 xe vi phạm qua thiết bị giám sát hành trình

Qua tổng hợp kết quả gửi về, các địa phương đã xử lý 342 xe; trong đó thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn một tháng đối với 328 xe, thu hồi giấy phép kinh doanh bốn đơn vị, từ chối cấp phù hiệu 10 xe. Thống kê 11 tháng đầu năm 2015, các địa phương đã xử lý gần 5.200 phương tiện vi phạm.