Mua bảo hiểm nông nghiệp được hỗ trợ đến 90% phí?
(PLO)- Tất cả loại cây trồng, vật nuôi và nuôi trồng thủy sản là các sản phẩm mà nông dân đều có thể mua bảo hiểm… là nội dung quy định tại dự thảo nghị định về bảo hiểm nông nghiệp.

Dự thảo nghị định nêu rõ: tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp được chủ động tham gia mua bảo hiểm nông nghiệp tại các doanh nghiệp bảo hiểm đã được Bộ Tài chính cấp phép. Đối tượng của bảo hiểm nông nghiệp là tất cả loại cây trồng, vật nuôi và nuôi trồng thủy sản được xác định trên cơ sở thỏa thuận giữa doanh nghiệp bảo hiểm và tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp.

Theo đó, số tiền bồi thường mà doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho người được bảo hiểm được xác định trên cơ sở giá thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm, nơi xảy ra tổn thất và mức độ thiệt hại thực tế.

Ngoài số tiền bồi thường, doanh nghiệp bảo hiểm còn phải trả cho người được bảo hiểm những chi phí cần thiết, hợp lý để đề phòng, hạn chế tổn thất và những chi phí phát sinh mà người được bảo hiểm phải chịu để thực hiện chỉ dẫn của doanh nghiệp bảo hiểm.

Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền thu hồi cây trồng, vật nuôi, thủy sản bị thiệt hại sau khi đã bồi thường toàn bộ theo giá thị trường của cây trồng, vật nuôi, thủy sản.

Mua bảo hiểm nông nghiệp được hỗ trợ đến 90% phí? - ảnh 1
Nông dân có thể mua bảo hiểm nông nghiệp

Ngoài ra, theo dự thảo, nông dân còn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp từ ngân sách nhà nước từ 1-1-2018.

Cụ thể, ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp cho các đối tượng đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Là hộ nông dân nghèo, cận nghèo sản xuất nông nghiệp được công nhận theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương còn hiệu lực tại thời điểm tham gia bảo hiểm.

- Đã giao kết hợp đồng bảo hiểm nông nghiệp với doanh nghiệp bảo hiểm để bảo hiểm cho các rủi ro thiên tai theo công bố của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và hợp đồng bảo hiểm đã phát sinh trách nhiệm bảo hiểm.

Mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm nông nghiệp: Đối với hộ nông dân cận nghèo: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 75% phí bảo hiểm nông nghiệp.

Đối với hộ nông dân nghèo: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 90% phí bảo hiểm nông nghiệp. Thời gian thực hiện hỗ trợ được thực hiện từ ngày 1-1-2018.

L.THANH