Ấn đền Trần: Phát không nhưng phải công đức

Theo thông báo của ban tổ chức, ấn đền Trần được phát miễn phí. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế cho thấy để được nhận ấn, người dân buộc phải bỏ tiền vào các hòm công đức được đặt trước mặt những người phát ấn. Dẫn chứng là khi chúng tôi xin ấn, người phát ấn đã yêu cầu: “Cứ công đức đi đã rồi nhận ấn”. Một số người rỉ tai nhau phải bỏ vào hòm công đức ít nhất 20.000 đồng, mỗi người chỉ được nhận tối đa ba ấn cho mỗi lần công đức.

Ấn đền Trần: Phát không nhưng phải công đức ảnh 1

Ảnh 1: Phải đến khi nhìn thấy người dân bỏ tiền vào hòm công đức thì ấn mới được trao đến tay người dân.

Ấn đền Trần: Phát không nhưng phải công đức ảnh 2

 
Ảnh 2: Lực lượng an ninh lễ hội đã được triển khai để hướng dẫn người dân xếp hàng trật tự. Ảnh: V.THỊNH

Đến khoảng 8 giờ, vẫn còn đông người đứng chen chân dưới trời mưa để chờ đến lượt mình tiến vào khu vực nhận ấn.

Theo ước tính của ban tổ chức, lễ hội khai ấn đền Trần năm nay đã thu hút khoảng 80.000 người dân. Được đánh giá là thành công nhưng lễ hội vẫn chưa khắc phục triệt để hiện tượng tồn tại nhiều năm như việc người ăn xin dọc lối vào đền, trộm cắp lộng hành.

Đề cương văn hóa Việt Nam 1943-2023: 80 năm vẫn còn nguyên giá trị

Đề cương văn hóa Việt Nam 1943-2023: 80 năm vẫn còn nguyên giá trị

(PLO)-  Đến nay dẫu 80 năm đã trôi qua, Đề cương văn hóa năm 1943 vẫn còn nguyên giá trị lý luận và tính thời đại sâu sắc, tiếp tục soi đường cho công cuộc vận động văn hóa mới ở Việt Nam và xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với ba phương châm lớn: Dân tộc hóa, khoa học hóa và đại chúng hóa.