ANKT phải gắn phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Trước đó, đại diện lãnh đạo Tổng cục An ninh, Bộ Công an trình bày báo cáo sơ kết công tác đảm bảo ANKT từ năm 2009 đến 2016. Theo báo cáo, lực lượng công an đã chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước về chủ trương, giải pháp đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo lợi ích, an ninh quốc gia. Chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo ANKT phục vụ tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế...

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo ANKT thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh lực lượng công an phải làm tốt công tác nắm tình hình, nhận diện mối đe dọa, các nguy cơ gây phương hại đến nền kinh tế. Xác định rõ đảm bảo ANKT là trách nhiệm của các cấp, các ngành dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ. Trong đó, lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt, làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế, không để sơ hở, thiếu sót.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm