Nghị định Nghị định 81/2021 (có hiệu lực từ ngày 15-10-2021) quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo đã quy định khung học phí với học sinh từ mầm non đến cấp ba công lập được quy định như sau:

Khung học phí trong năm học 2021 - 2022

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, HĐND cấp tỉnh quyết định khung học phí hoặc mức học phí cụ thể nhưng không vượt mức trần khung học phí hoặc mức học phí do HĐND cấp tỉnh đã ban hành năm học 2020 - 2021 đối với từng cấp học và từng khu vực thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương.

Khung học phí trong năm học 2022 - 2023

Khung học phí (mức sàn - mức trần) đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên như sau:

Vùng  Mầm non  Tiểu học  Trung học cơ sở  Trung học phổ thông
Thành thị  Từ 300 đến 540  Từ 300 đến 540  Từ 300 đến 650  Từ 300 đến 650
Nông thôn  Từ 100 đến 220 Từ 100 đến 220   Từ 100 đến 270  Từ 200 đến 300
 Dân tộc thiểu số và miền núi  Từ 50 đến 110  Từ 50 đến 110  Từ 50 đến 170  Từ 100 đến 220

Đơn vị: nghìn đồng/học sinh/tháng

Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập tự bảo đảm chi thường xuyên mức trần của khung học phí tối đa bằng 2 lần mức trần học phí quy định tại bảng trên.

Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư thì mức trần của khung học phí tối đa bằng 2,5 lần mức trần học phí quy định tại bảng trên.

Khung học phí từ năm học 2023 - 2024 trở đi

Từ năm học 2023 - 2024 trở đi, khung học phí được điều chỉnh theo tỷ lệ phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm và khả năng chi trả của người dân nhưng không quá 7,5%/năm.

Như vậy, theo quy định mới, khung học phí cho các cấp học năm học 2021-2022 sẽ không cao không cao hơn so với năm học hiện tại. Ngoài ra, lộ trình học phí cho các năm học tiếp theo đươc thực hiện như quy định trên.