(PL)- Kể từ ngày 1-7, các cơ quan nhà nước phải bố trí cán bộ, công chức tại cơ quan cung cấp thông tin để giúp đỡ người khuyết tật gặp khó khăn trong việc điền phiếu, ký phiếu yêu cầu cung cấp thông tin hoặc gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin. 

Đó là một trong những quy định tại Nghị định 13/2018 về hướng dẫn Luật Tiếp cận thông tin.

Cũng theo nghị định này, tùy vào điều kiện của mình mà các cơ quan nhà nước thiết lập cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan mình trong đó có cung cấp chức năng cơ bản để hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng. Thông tin liên quan tới đời sống, sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người khuyết tật phải được kịp thời công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng dưới các hình thức thuận lợi cho người khuyết tật. Nghị định 13/2018 có hiệu lực kể từ ngày 1-7-2018.

 

PV