Một trong những điểm mới, nổi bật tại Nghị định 43/2020 là quy định người bị THA tử sẽ được tạm dừng THA tử nếu còn sống sau 10 phút kể từ lần tiêm thuốc thứ ba.

Theo đó, cán bộ trực tiếp THA tử hình phải chuẩn bị đủ ba liều thuốc (trong đó có hai liều dự phòng). Mỗi liều thuốc tiêm để sử dụng cho THA tử hình bao gồm ba loại thuốc: Thuốc làm mất tri giác, thuốc làm liệt hệ vận động, thuốc làm ngừng hoạt động của tim.

Điều 6 của Nghị định 43/2020 quy định mỗi lần tiêm thuốc sau 10 phút mà người bị THA tử hình chưa chết, cán bộ kiểm tra phải báo cáo chủ tịch hội đồng THA tử hình để ra lệnh tiếp tục sử dụng liều thuốc dự phòng tiêm lần thứ hai, thứ ba.

Sau 10 phút tiêm liều thuốc thứ ba mà người bị THA chưa chết thì đội trưởng đội THA phải báo cáo chủ tịch hội đồng THA tử hình ra quyết định tạm dừng THA.

Về vấn đề này, Nghị định 82/2011 hiện hành chỉ quy định trường hợp đã tiêm hết hai liều thuốc mà người bị THA tử vẫn chưa chết, đội trưởng đội THA phải báo cáo chủ tịch hội đồng THA ra lệnh tiêm lần thứ ba.