Sở Tư pháp đang thụ lý hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam của:

Họ và tên              :               Burden Elizabeth Grace

Giới tính                :               Nữ

Sinh  ngày             :               22/10/2010

Nơi sinh                 :               Công ty TNHH Y tế Viễn Đông Việt Nam, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Giấy khai sinh số :               1022/2010

Quyển số              :             04/2010

Đăng ký ngày       :               22/11/2010     

Nơi đăng ký         :             Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ cư trú        :               Căn hộ A501, số nhà 40/6, đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Điều 29 Luật Quốc tịch Việt Nam và Điều 14 Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam.

                Sở Tư pháp thông báo để các cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan biết việc xin thôi quốc tịch Việt Nam của trẻ Burden Elizabeth Grace. Sau thời hạn 60 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có khiếu nại về việc xin thôi quốc tịch Việt Nam của người có tên nêu trên, Sở Tư pháp sẽ hoàn tất thủ tục chuyển cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam.