Cấm ngân hàng mua trái phiếu để cơ cấu nợ cho doanh nghiệp

Thông tư quy định các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được mua trái phiếu DN phát hành để cơ cấu lại các khoản nợ của DN, đồng thời bãi bỏ quy định về các loại trái phiếu DN được mua.

Ngoài ra, thông tư sửa đổi quy định nội bộ về mua trái phiếu DN của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Trong đó quy định kiểm soát nội bộ hoạt động mua trái phiếu DN, đặc biệt là trái phiếu phát hành với mục đích thực hiện các dự án, dự án thuộc các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro theo đánh giá của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Các ngân hàng cũng phải có những quy định cụ thể về các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro và chính sách tín dụng đầu tư vào các lĩnh vực này. Thông tư có hiệu lực từ ngày 2-8.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm