Công bố đề thi tổ hợp KHXH

PLO cập nhật toàn bộ đề thi để quý phụ huynh và học sinh theo dõi.

Đề thi môn lịch sử

Mã đề 301 | Mã đề 302 | Mã đề 303 | Mã đề 304 | Mã đề 305 | Mã đề 306 | Mã đề 307 | Mã đề 308 | Mã đề 309 | Mã đề 310 | Mã đề 311 | Mã đề 312 | Mã đề 313 | Mã đề 314 | Mã đề 315 | Mã đề 316 | Mã đề 317 | Mã đề 318 | Mã đề 319 | Mã đề 320 | Mã đề 321 | Mã đề 322 | Mã đề 323 | Mã đề 324

Đề thi môn địa lý 

Mã đề 301 | Mã đề 302 | Mã đề 303 | Mã đề 304 | Mã đề 305 | Mã đề 306 | Mã đề 307 | Mã đề 308 | Mã đề 309 | Mã đề 310 | Mã đề 311 | Mã đề 312 | Mã đề 313 | Mã đề 314 | Mã đề 315 | Mã đề 316 | Mã đề 317 | Mã đề 318 | Mã đề 319 | Mã đề 320 | Mã đề 321 | Mã đề 322 | Mã đề 323 | Mã đề 324

Đề thi môn GDCD 

Mã đề 301 | Mã đề 302 | Mã đề 303 | Mã đề 304 | Mã đề 305 | Mã đề 306 | Mã đề 307 | Mã đề 308 | Mã đề 309 | Mã đề 310 | Mã đề 311 | Mã đề 312 | Mã đề 313 | Mã đề 314 | Mã đề 315 | Mã đề 316 | Mã đề 317 | Mã đề 318 | Mã đề 319 | Mã đề 320 | Mã đề 321 | Mã đề 322 | Mã đề 323 | Mã đề 324

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm