Công bố kết luận thanh tra Trường Đại học Văn hóa TP.HCM

Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa kí ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lí tài chính và quản lí, sử dụng tài sản công; trách nhiệm thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2018-2019 tại Trường ĐH Văn hóa TP.HCM.

Công bố kết luận thanh tra Trường Đại học Văn hóa TP.HCM ảnh 1
Trường ĐH Văn hóa TP.HCM. Ảnh: NT

Chi tiền họp không có căn cứ

Theo nội dung kết luận, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM đã làm được nhiều mặt  như công tác quản lí tài chính và quản lí, sử dụng tài sản công, trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng... Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại đáng chú ý.

Cụ thể, về công tác quản lí tài chính và quản lí, sử dụng tài sản công, trường quy định hệ số tính thu nhập tăng thêm bao gồm cả nhiệm vụ lãnh đạo, quản lí và phụ trách đoàn chưa đúng quy định của Bộ Tài chính và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Quy định trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 25% (quy chế 2019) chưa đúng quy định tại khoản 4 mục VIII Thông tư số 71/2006 của Bộ Tài chính.

Quy định chi họp các cuộc họp do Ban Giám hiệu triệu tập và chủ trì (quy chế 2019) như họp giao ban, họp tập thể lãnh đạo, họp thi đua... Chủ trì 200.000 đồng; thành viên và chuẩn bị nội dung 150.000 đồng là không có căn cứ.

Chưa quy định rõ các khoản chi theo từng nguồn kinh phí; các khoản chi, mức chi đối với các hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học và đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn.

Về các khoản thu, trường thu phí sử dụng thư viện, thế chân sử dụng thư viện chưa đúng quy định. Tuy vậy trường đã dừng việc thu các khoản phí này và hoàn trả cho sinh viên đã nộp, nhưng nhiều sinh viên không đến nhận. Đến thời điểm thanh tra, trên tài khoản 3381 còn dư số tiền 258 triệu đồng.

Về các khoản chi, một số khoản chi chưa đúng tính chất nguồn kinh phí như: Cải tạo, sửa chữa cơ sở hạ tầng từ nguồn kinh phí thường xuyên, nguồn thu dịch vụ. Năm 2019, chi tiền vượt giờ giảng năm học 2017-2018 từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

Một số khoản chi không quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ, không có căn cứ pháp lí: thù lao thu học phí, tiền họp trong giờ hành chính...

Về chứng từ kế toán, giấy đề xuất làm thêm giờ chưa thực hiện làm theo từng ngày có nhu cầu làm thêm giờ. Trường chưa xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với việc mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất nhỏ theo quy định tại Thông tư số 58 năm 2016 của Bộ Tài chính.

Đối với việc theo dõi quản lí, xử lí các khoản công nợ: Cuối năm, trường chưa thực hiện đối chiếu xác nhận công nợ với từng đối tượng, còn một số công nợ từ nhiều năm trước chưa được xử lí dứt điểm.

Đến ngày 31-12-2018 còn số dư trên tài khoản 141 là hơn 1,2 tỷ đồng; đến ngày 31-12-2019 là hơn 22,4 tỷ đồng; đến thời điểm thanh tra là hơn một tỷ đồng. Một số đối tượng tạm ứng kéo dài từ 2015 chưa hoàn ứng, một số đối tượng kết thúc năm tài chính chưa hoàn ứng nhưng tiếp tục cho tạm ứng.

Về công tác quản lí, sử dụng tài sản công: Các hợp đồng trường đã kí kết phần lớn là hợp đồng cho thuê cơ sở vật chất. Theo quy định, trường phải xây dựng đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê để báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt. Mặc dù trường đã xây dựng Đề án trình từ tháng 6-2019 nhưng chưa được phê duyệt thì về nguyên tắc trường không được triển khai thực hiện.

Như vậy, việc cho thuê cơ sở vật chất hiện nay của trường là không đúng quy định của Luật Quản lí, sử dụng tài sản công, cần phải chấm dứt.

Ngoài ra, theo kết luận thanh tra, trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của trường cũng còn nhiều hạn chế.

Yêu cầu nộp về ngân sách 258 triệu đồng

Qua những kết luận này, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng kiến nghị trường các biện pháp xử lí cụ thể cho từng vấn đề.

Bộ yêu cầu Vụ kế hoạch tài chính sớm xem xét Đề án sử dụng tài sản công của trường, tham mưu trình lãnh đạo Bộ có ý kiến để trường có cơ sở thực hiện, chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

Thanh tra Bộ yêu cầu trường phải rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định của nhà nước và phù hợp với đặc điểm của trường, đảm bảo thuận lợi cho hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; đúng nội dung chi, đối tượng chi, nguồn chi theo quy định của pháp luật. Sửa đổi quy định về chi thu nhập tăng thêm, quy định về trích lập các quỹ cho phù hợp với quy định tại Thông tư số 71 năm 2006 của Bộ Tài chính. Bổ sung các khoản chi, mức chi đối với các hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ, tin học và đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn.

Chấm dứt các khoản chi không đúng tính chất nguồn kinh phí, các khoản chi không quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ, không có căn cứ pháp lí như đã nêu trên. Đối với việc cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất nhỏ, đề nghị trường sử dụng nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

Cạnh đó, trường cần có biện pháp thu hồi ngay các khoản tạm ứng. Cuối năm, thực hiện đối chiếu, xác nhận công nợ, tạm ứng đối với từng đối tượng đang theo dõi trên các tài khoản công nợ, không để các khoản tạm ứng kéo dài. Cân đối nguồn tài chính để nộp các khoản thuế kịp thời theo quy định.

Thanh tra yêu cầu trường phải rút kinh nghiệp trong việc kiểm soát chứng từ thanh toán và việc thực hiện quy trình thanh, quyết toán vốn đầu tư xây dựng theo quy định. Hằng năm, xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với việc mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất nhỏ theo quy định tại thông tư số 58 năm 2016 của Bộ Tài chính.

Không kí mới, không gia hạn các hợp đồng liên kết, cho thuê cơ sở vật chất khi chưa có ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Lập đề án tổng thể về việc sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết của trường, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.

Bộ cũng yêu cầu trường phải nộp ngân sách nhà nước các khoản thu sử dụng thư viện (159 triệu đồng) và thế chân sử dụng thư viện (99 triệu đồng).

Bên cạnh đó, trường phải có biện pháp chấn chỉnh đối với những tồn tại, thiếu sót đã nêu trên, thực hiện đúng các quy định về tài chính, kế toán, đồng thời phải có trách nhiệm khi thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Thí sinh thi tuyển vào lớp 10 tại TP.HCM.

Điểm chuẩn lớp 10 biến động ra sao?

(PLO)- So với những năm trước, năm nay tỉ lệ thí sinh đạt điểm trên trung bình của ba môn văn, toán, ngoại ngữ đều cao. Điều này sẽ khiến điểm chuẩn năm nay biến động như thế nào?