ĐBSCL là trung tâm du lịch sinh thái

Theo đó, phát triển vùng này theo hướng bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái cảnh quan đặc trưng vùng hạ lưu sông Mekong, mang tầm quốc gia và quốc tế.

Cùng với đó sẽ xây dựng đồng bộ và hiện đại hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của vùng. Tạo điều kiện cho các đô thị tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân, làm động lực thúc đẩy phát triển cho các khu vực lân cận về kinh tế, văn hóa và xã hội.

Đồng thời với nhiệm vụ là vùng trọng điểm về sản xuất lương thực, thủy sản, cây ăn trái của quốc gia, đồng bằng sông Cửu Long có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và xuất khẩu nông, thủy sản cho thị trường thế giới - tờ trình nêu rõ.

HOÀNG VÂN