Đến năm 2020, số trường ĐH và CĐ sẽ nâng lên 600. Như vậy, so với 376 trường ĐH, CĐ hiện nay, số lượng trường mới sẽ tăng hơn 30 trường vào năm 2015 và 224 trường vào năm 2020.

Dự thảo cũng nói rõ đến năm 2015 cả nước sẽ có gần 117 ngàn giảng viên, 45% có trình độ thạc sĩ trở lên và 10% là tiến sĩ; khoảng 2,1 triệu sinh viên, nâng tỉ lệ sinh viên trên một vạn dân là 250...

T.NHƯ