Hướng dẫn dự toán tạo nguồn cải cách tiền lương năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)-  Dự toán chi thường xuyên năm 2023 tiếp tục tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định.

Vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 47/2022 về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2023 - 2025.

Theo Thông tư này, dự toán chi thường xuyên năm 2023 tiếp tục tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị dự toán chi tạo nguồn cải cách tiền lương như sau:

- Các bộ, cơ quan trung ương lập dự toán chi tạo nguồn cải cách tiền lương từ tiết kiệm chi thường xuyên và một phần thu sự nghiệp theo Nghị quyết số 27-NQ/TW.

- Các đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW và Nghị định 60/2021/NĐ-CP. Trong đó, đảm bảo phần tiền lương tăng thêm phù hợp với mức kinh phí chi thường xuyên của đơn vị.

- Các địa phương tổng hợp, báo cáo dự toán chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2023 để thực hiện cải cách tiền lương.

Ngân sách địa phương cũng được giao nhiệm vụ xác định lại số tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2023 dành để thực hiện cải cách tiền lương. Các địa phương tổng hợp vào nhu cầu cải cách tiền lương đối với nhu cầu tiền lương tăng thêm do thực hiện cải cách để xử lý theo quy định hiện hành.