Hướng dẫn mới của Bộ Giáo dục về giá dịch vụ đào tạo

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An vừa ký ban hành thông tư hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật và phương pháp xây dựng giá dịch vụ GD&ĐT

Theo thông tư, giá dịch vụ đào tạo là toàn bộ chi phí tiền lương, vật tư, quản lý, khấu hao tài sản và các chi phí, quỹ khác phục vụ trực tiếp và gián tiếp hoạt động GD&ĐT.

Nguyên tắc tính giá dịch vụ đào tạo tiến tới bảo đảm tính đúng, tính đủ chi phí thành phần, được phân biệt theo cấp học, nhóm ngành và chương trình đào tạo, được thay đổi khi các yếu tố cấu thành thay đổi. 

Trong tính giá dịch vụ đào tạo, các chi phí trực tiếp chiếm tỉ trọng 62% (gồm chi phí tuyển sinh và quảng bá tuyển sinh chiếm tỉ trọng 10%; tiền coi thi, chấm thi chiếm tỉ trọng 2%...); các chi phí quản lý, chi phí gián tiếp chiếm tỉ trọng 25% (gồm tiền lương, công cán bộ quản lý, hành chính, phục vụ có tỉ trọng 8%, khấu hao tài sản 5%...); các chi phí thu nhập tăng thêm, phúc lợi, lễ tết chiếm tỉ trọng 13%.

Riêng đối với thu học phí, các cơ sở GD&ĐT thực hiện bằng số sinh viên/lớp x với định mức học phí của Nghị định 86/2015/NĐ-CP.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 25-10-2019.

Video: Tự chủ đại học và lo lắng tăng học phí

Video: Tự chủ đại học và lo lắng tăng học phí

(PLO)-  Ngày 4-8, Hội nghị tự chủ đại học năm 2022 đã nhìn nhận những khó khăn, vướng mắc và xác định những nguyên nhân trọng yếu, từ đó định hướng lộ trình cùng những việc cần làm trong thời gian tới.