Không dùng tiền mặt để giải ngân vốn vay

Không dùng tiền mặt để giải ngân vốn vay ảnh 1

Theo đó, các ngân hàng phải sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt để giải ngân vốn cho vay và thực hiện thanh toán trực tiếp cho bên thụ hưởng. Các ngân hàng chỉ được xem xét sử dụng tiền mặt để giải ngân các khoản vay với một số đối tượng, thay vì đa dạng như trước như trường hợp thanh toán cho bên thụ hưởng là tổ chức, cá nhân với số tiền dưới 100 triệu đồng một lần giải ngân; trả lương cho người lao động; bù đắp vốn tự có mà khách hàng vay đã sử dụng để thực hiện dự án đầu tư, kinh doanh, sản xuất...

Quy định này nhằm góp phần đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và giám sát việc sử dụng vốn vay của khách hàng theo mục đích thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng.

Đ.Liên