Không sử dụng tiền mặt để góp vốn doanh nghiệp
(PL)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 09/2015 hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp (DN) theo quy định tại Điều 6 Nghị định 222/2013 về thanh toán bằng tiền mặt.

Theo đó, từ ngày 17-3, các DN không được sử dụng tiền mặt (tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành) khi thực hiện các giao dịch góp vốn và chuyển nhượng phần vốn góp vào DN khác.

DN chỉ được sử dụng hình thức thanh toán bằng séc; thanh toán bằng ủy nhiệm chi chuyển tiền và các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt khác phù hợp với quy định hiện hành… Các hình thức này cũng được áp dụng với các DN khi thực hiện các giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau…

Đ.LIÊN