QH quyết: Năm 2016, chi ngân sách TW 850.882 tỉ đồng
(PLO)- Nghị quyết xác định tổng số thu cân đối ngân sách trung ương năm 2016 là 596.882 tỉ đồng, thu ngân sách địa phương 417.618 tỉ đồng.

Sáng nay (14-11), Quốc hội (QH) thực hiện biểu quyết thông qua toàn bộ nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2016. Theo đó, nghị quyết được thông qua với 391/392 đại biểu tán thành.

Cụ thể, nghị quyết nêu rõ tổng số thu cân đối ngân sách trung ương là 596.882 tỉ đồng. Tổng số thu cân đối ngân sách địa phương là 417.618 tỉ đồng. Tổng số chi cân đối ngân sách trung ương là 850.882 tỉ đồng, trong đó dự toán 211.221 tỉ đồng để bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

QH giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách và mức phân bổ cho từng bộ, ngành, cơ quan khác ở trung ương và từng tỉnh, TP theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Chính phủ chỉ đạo UBND các tỉnh, TP trình HĐND cùng cấp quyết định dự toán thu ngân sách trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương, quyết định phân bổ dự toán ngân sách theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

Các bộ, ngành, cơ quan khác ở trung ương và UBND các cấp quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 theo đúng nghị quyết của Quốc hội đến từng cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước trước 31-12-2015; thực hiện công khai, báo cáo kết quả phân bổ và giao dự toán ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

TRÀ PHƯƠNG