Lãnh đạo cơ quan phải có trách nhiệm tiến cử người tài

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự thảo theo hướng quy định về phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng.

Theo đó, yêu cầu dự thảo nghị định phải xác định cụ thể những vị trí việc làm cần phải có người tài đảm nhiệm; xây dựng các tiêu chí cụ thể xác định người có tài năng, công chức có tài năng; xây dựng cơ chế phát hiện, thu hút người có tài năng; các chính sách đãi ngộ, nhất là về tiền lương, nhà ở và phải bảo đảm tính khả thi.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, dự thảo nghị định phải quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc phát hiện, tiến cử người có tài năng. Không quy định kéo dài thời gian làm việc và giữ nguyên chức vụ đối với công chức lãnh đạo, quản lý được công nhận là người có tài năng đã đến tuổi nghỉ hưu.

 Đ.LIÊN