Lưu ý chống chạy chức, quyền khi đại hội đảng đến gần

Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đang tới gần. Cũng như các kỳ trước, một nội dung quan trọng cho công tác chuẩn bị đại hội là nhân sự, cán bộ, người dự kiến được giới thiệu để bầu vào cấp ủy khóa mới, cũng như những cấp ủy viên sẽ nghỉ.

Chính vì vậy, chiều nay, 2-12, Ban Tổ chức Trung ương triển khai hội nghị trực tuyến triển khai Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

71 điểm cầu từ các tỉnh, thành ủy, tổ chức đảng trực thuộc tTrung ương, với nhiều ủy viên Trung ương Đảng, bí thư, phó bí thư và lãnh đạo các cơ quan tổ chức cán bộ, nội vụ cùng cấp dự cuộc họp này.

Để triển khai hiệu quả Quy định 205, Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu người đứng đầu cấp ủy cũng như tập thể lãnh đạo thực sự nêu gương, có biện pháp nâng cao nhận thức cho tổ chức mình về tầm quan trọng và sự cần thiết phải kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Đảng viên, cấp ủy và người đứng đầu cần nhận diện rõ sáu hành vi chạy chức, chạy quyền và tám hành vi bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền đã được Bộ Chính trị “điểm danh” trong Quy định 205. Cùng với đó, cần phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội cũng như báo chí, truyền thông và nhân dân trong giám sát việc thực hiện quyền lực trong công tác cán bộ. Với những nơi mất đoàn kết nội bộ, có biểu hiện sai phạm, có vấn đề phức tạp nảy sinh hay bức xúc mà đảng viên, nhân dân phản ánh thì phải tập trung giải quyết, xử lý.

Cũng tại hội nghị trực tuyến này, Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu các cấp ủy, cơ quan tổ chức cán bộ các cấp tiếp tục nghiên cứu, tham mưu xây dựng phương hướng công tác nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, cũng như nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Các cấp ủy cần khẩn trương hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Về phía Ban Tổ chức Trung ương sẽ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về bổ sung, sửa đổi hướng dẫn thực hiện quy chế bầu cử trong Đảng cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí, số lượng đại biểu các địa phương, cơ quan, đơn vị dự Đại hội XIII…

Công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII phải gắn với thực hiện hai nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng như Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương. Qua đó kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả và từng bước làm cho “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên” suy thoái ngày càng giảm.

Ban Tổ chức Trung ương đang tiếp tục tham mưu hoàn thiện Báo cáo tổng kết công tác nhân sự Đại hội XII và Phương hướng công tác nhân sự trung ương khóa XIII; các báo cáo về tình hình cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; đề xuất nhân sự các địa phương, ban bộ ngành cơ quan ở trung ương;... làm cơ sở chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Trong tháng 11, ngành tổ chức đã phê duyệt quy hoạch đối với 30 lượt cán bộ diện trung ương quản lý, nâng tổng số lượt cán bộ được phê duyệt từ đầu năm đến nay gần 560 lượt.

Toàn ngành đã thẩm định 133 lượt nhân sự diện trung ương quản lý trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định phân công, chỉ định, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, nâng tổng số lượt cán bộ được thẩm định từ đầu năm đến nay là 854 lượt; thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với 88 trường hợp diện trung ương quản lý, nâng tổng số trường hợp cán bộ được thẩm định tiêu chuẩn chính trị từ đầu năm đến nay là 1.077 trường hợp.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm