Năm 2021: ACB phấn đấu lợi nhuận trước thuế 10.600 tỷ đồng

Đại hội đã thông qua sáu vấn đề chính, cụ thể:

(1) Kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;

(2) Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020;

(3) Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán;

(4) Phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2021;

(5) Tăng vốn điều lệ từ cổ tức bằng cổ phần phổ thông; Phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm;

(6) Mức thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.

Ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch HĐQT ACB trả lời câu hỏi cổ đông

Theo đó, năm 2021 ACB đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế khoảng 10.602 tỷ đồng. Tổng tài sản dự kiến tăng 10%; tiền gửi khách hàng dự tăng 9%; tín dụng dự tăng 9,5% và tỷ lệ nợ xấu sẽ được kiểm soát dưới 2%. Dự kiến chia cổ tức 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%. Vốn điều lệ dự kiến lên 27.019 tỷ đồng.

Lãnh đạo ACB còn cho biết, kết quả kinh doanh của Quý I-2021 rất khả quan khi tổng tài sản đạt 450.000 tỷ đồng, cho vay đạt 324.000 tỷ đồng, huy động đạt 352.000 tỷ đồng và lợi nhuận ước đạt 3.105 tỷ đồng, nợ xấu được kiểm soát dưới 1%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm