Người bị oan có thêm địa chỉ hỗ trợ khi đòi bồi thường

Bộ Tư pháp mới đây đăng tải dự thảo thông tư quy định biện pháp thực hiện công tác hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường.

Theo đó, các cơ quan có trách nhiệm hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường gồm Bộ Tư pháp, UBND cấp tỉnh.

Cụ thể, Bộ Tư pháp sẽ cung cấp thông tin pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo yêu cầu hỗ trợ của cá nhân, tổ chức có yêu cầu bồi thường.

Có ý kiến về việc thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường đối với cơ quan giải quyết bồi thường, cơ quan quản lý cấp trên của cơ quan giải quyết bồi thường, cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường ở địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Ngoài ra, Bộ Tư pháp còn hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường; thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường.

Nội dung hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường bao gồm quyền và nghĩa vụ của người bị thiệt hại, cơ quan giải quyết bồi thường; hồ sơ yêu cầu bồi thường; các thiệt hại được bồi thường; việc giải quyết yêu cầu bồi thường đối với các yêu cầu bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần; phục hồi danh dự; trình tự, thủ tục chi trả tiền bồi thường.

Ngoài hình thức hỗ trợ bằng văn bản, dự thảo cũng quy định người bị thiệt hại được hướng dẫn bằng hình thức trực tiếp. Theo đó, việc hướng dẫn trực tiếp được thực hiện tại trụ sở Bộ Tư pháp, trụ sở Sở Tư pháp của địa phương nơi phát sinh yêu cầu hỗ trợ hoặc nơi cư trú của người yêu cầu hướng dẫn.

Như vậy, với dự thảo thông tư này, những người bị thiệt hại sẽ có thêm địa chỉ cụ thể để giải quyết những vướng mắc trong quá trình đòi bồi thường cho mình.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm