Quỹ bảo hiểm xã hội được đầu tư theo 5 hình thức

Hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện thông qua các hình thức theo thứ tự ưu tiên như sau: Mua trái phiếu Chính phủ; Cho ngân sách nhà nước vay;

Gửi tiền; mua trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi tại các ngân hàng thương mại có chất lượng hoạt động tốt theo xếp loại tín nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội vay theo hình thức mua trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do các ngân hàng này phát hành và đầu tư vào các dự án quan trọng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Việc đầu tư vào hai hình thức cho ngân hàng vay và đầu tư vào các dự án quan trọng chỉ áp dụng đối với quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Số tiền đầu tư vào hai hình thức này không được vượt quá 20% số dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp của năm trước liền kề.

Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết định và chịu trách nhiệm trước Chính phủ về các hình thức đầu tư và cơ cấu đầu tư của các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên cơ sở đề nghị của tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Nghị định này cũng quy định chi tiết phương thức của từng trường hợp đầu tư.

Toàn bộ số tiền sinh lời thu được hằng năm được sử dụng: trích lập quỹ dự phòng rủi ro trong hoạt động đầu tư theo quy định. Phần còn lại phân bổ vào các quỹ theo tỉ lệ số dư bình quân của từng quỹ trên tổng số dư bình quân của các quỹ trong năm và sử dụng.

Đối với các hợp đồng cho ngân hàng thương mại nhà nước, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội vay và đầu tư vào các công trình kinh tế trọng điểm quốc gia được ký trước ngày 1-1-2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các bên có liên quan tiếp tục thực hiện theo các thỏa thuận đã ký kết cho đến hết thời hạn của hợp đồng. Trường hợp gia hạn các hợp đồng này thì thực hiện theo quy định tại nghị định này.