Cần sửa Luật Trọng tài thương mại

Cần sửa Luật Trọng tài thương mại

Phán quyết trọng tài bị hủy, từ chối công nhận không chỉ bởi thẩm phán áp dụng luật sai mà còn do các quy định về trọng tài cũng có những điểm chưa rõ, chưa hợp lý, cần sửa đổi, bổ sung.