TAND Tối cao trả lời kiến nghị về chế độ bồi dưỡng cho hội thẩm nhân dân

0:00 / 0:00
0:00

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam cho rằng hiện nay, chế độ bồi dưỡng cho hội thẩm nhân dân (HTND) khi tham gia phiên tòa theo quy định tại Quyết định số 41/2012 ngày 5-10-2012 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với người tham gia phiên tòa, phiên họp giải quyết việc đân sự còn thấp (90.000 đồng/ngày). Do vậy, Đoàn Đại biểu Quốc hội đề nghị Thủ tưởng xem xét nâng chế độ bồi dưỡng để khuyến khích HTND tích cực tham gia công tác xét xử.

Về nội dung kiến nghị này, TAND Tối cao cho rằng từ khi Quyết định số 41/2012 nêu trên có hiệu lực (từ ngày 1-1-2013), trải qua hơn tám năm với sáu lần Nhà nước điều chỉnh tăng mức lương cơ sở nhưng mức chi bồi dưỡng đối với người tham gia phiên tòa, phiên họp giải quyết việc dân sự (trong đó có HTND) vẫn không thay đổi.

TAND Tối cao trả lời kiến nghị về chế độ bồi dưỡng cho hội thẩm nhân dân ảnh 1

Ảnh minh họa: HTD

Ngày 21-5-2018, tại Hội nghị Trung ương 7, khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Điểm 2 Mục II Nghị quyết này quy định điều chỉnh tăng mức lương cơ sở theo Nghị quyết của Quốc hội, bảo đảm không thấp hơn chỉ số giá tiêu dùng và phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế; không bổ sung các loại phụ cấp mới theo nghề.... Đồng thời, tại điểm 4 Mục III Nghị quyết cũng nêu rõ bãi bỏ các khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước như tiền bồi dưỡng họp....

Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW nêu trên, TAND Tối cao đã có nhiều văn bản đề nghị và làm việc nhiều lần với các cơ quan có thẩm quyền để đề nghị tiến hành thủ tục sửa đổi, bổ sung Quyết định số 41/2012/QĐ-TTg theo hướng mở rộng phạm vi áp dụng và mức chi bồi dưỡng cho phù hợp với thực tiễn thi hành công vụ.

Trên cơ sở đề nghị, Thủ tưởng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 8476/VPCP-KTTH ngày 6-9-2019 của Văn phòng Chính phủ, trong đó nêu rõ: "Từ nay đến khi ban hành các văn bản quy định chế độ tiền lương mới để thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, không xem xét ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách tiền lương hiện hành". Như vậy, việc sửa đổi Quyết định số 41/2012/QĐ-TTg nêu trên chưa được Thủ tướng Chính phủ xem xét tại thời điểm hiện tại.

Trong thời gian chờ Nhà nước ban hành quy định mới về chế độ tiền lương, chế đội bồi dưỡng, TAND Tối cao vẫn tiếp tục nghiên cứu, xây dựng dự thảo các quy định về chế độ tiền lương, chế độ bồi dưỡng mới liên quan đến tòa án, HTND tham gia phiên tòa, phiên họp và tổ chức lấy ý kiến góp ý trong hệ thống TAND.

Ngay sau khi Nhà nước ban hành các quy định mới về chế độ tiền lương, chế độ bồi dưỡng, TAND Tối cao sẽ nghiên cứu, để xuất điều chỉnh, sửa đổi Quyết định số 41/2012/QĐ-TTg nêu trên cho phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn.

Đề nghị giảm phạt tù, tăng phạt tiền

Đề nghị giảm phạt tù, tăng phạt tiền

(PLO)- Ông Lê Minh Trí đề nghị giảm khung hình phạt tù, tăng chế tài phạt tiền để vừa xử lý nghiêm kẻ chủ mưu, cầm đầu nhưng nhân văn với những người rủi ro…