Tăng đại biểu Quốc hội chuyên trách lên 40%

Đáng chú ý, dự luật vừa được thông qua đã nâng số lượng ĐBQH hoạt động chuyên trách ít nhất là 40% tổng số ĐBQH.

Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật của Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho hay việc tiếp thu ý kiến của đa số ĐBQH, nâng tỉ lệ ĐBQH hoạt động chuyên trách lên ít nhất là 40% đã thể hiện sự cân nhắc, tính toán kỹ.

Đây là cơ sở pháp lý cho công tác quy hoạch, chuẩn bị nguồn nhân sự để giới thiệu tham gia ứng cử làm ĐBQH hoạt động chuyên trách, từ đó tăng cường tính chuyên nghiệp, góp phần quan trọng cho việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của QH. 

“Để bảo đảm tính khả thi của quy định này, trong thời gian tới, đề án bầu cử ĐBQH khóa XV sẽ cụ thể hóa các nội dung liên quan cũng như xem xét việc bố trí hợp lý số lượng ĐBQH hoạt động chuyên trách ở từng địa phương” - ông Tùng cho hay.

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức QH vừa được thông qua, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng đổi thành Ủy ban Văn hóa, Giáo dục và Ủy ban Về các vấn đề xã hội đổi thành Ủy ban Xã hội.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021, tuy nhiên những thay đổi nói trên được thực hiện từ nhiệm kỳ QH khóa XV.