Báo cáo kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành và UBND TP Cần Thơ sớm tham mưu Chính phủ xây dựng, ban hành nghị định quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với TP Cần Thơ; có chủ trương tăng nguồn vốn trung ương bằng trái phiếu Chính phủ hoặc trái phiếu chính quyền địa phương nhằm hỗ trợ cho TP Cần Thơ có nguồn vốn đầu tư tương đương với TP Đà Nẵng, Hải Phòng; xem xét bố trí 6.440 tỉ đồng vốn trái phiếu Chính phủ để đầu tư năm công trình trọng điểm ở địa phương. Đó là các dự án đường tỉnh 922, đường tỉnh 918, đường tỉnh 923 và cầu Vàm Xáng, đường tỉnh 917 và đường tỉnh 921.