Mục tiêu trong giai đoạn 2020-2025, cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Việc cắt giảm được áp dụng tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31-5-2020 được các bộ, cơ quan thống kê, tính chi phí tuân thủ và công bố lần đầu (trước ngày 31-10-2020).

Đồng thời, giảm tối đa số lượng văn bản hiện hành có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ.

Nghị quyết cũng yêu cầu ngăn chặn việc phát sinh những quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân…