Năm nay, bà Ung Thị Xuân Hương, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, là trưởng khu vực thi đua. Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, TP thuộc khu vực thi đua miền Đông Nam Bộ đã thống nhất ký kết giao ước thi đua, phấn đấu thực hiện đạt và vượt bảy chỉ tiêu. Cụ thể như: thực hiện có chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật; đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động công chứng, bán đấu giá tài sản, phát triển đội ngũ luật sư…

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Quý Tỵ - Thứ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng ở các Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, TP… Ngoài ra, thực hiện các giải pháp mang tính đột phá để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, đảm bảo ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực…

PV