(PL)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 84/2014 quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 

Theo đó người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin phát hiện lãng phí. Nếu không thực hiện, thực hiện không đúng quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thì tùy theo mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường hợp chậm ngăn chặn để tiếp tục xảy ra lãng phí gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại.

Cán bộ để xảy ra lãng phí, gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định. Người có nghĩa vụ bồi thường phải thực hiện bồi thường một lần trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định về bồi thường thiệt hại… Nghị định cũng quy định: Người cung cấp thông tin phát hiện có lãng phí và người có thành tích về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí sẽ được khen thưởng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1-11.

Đ.LIÊN