UBND TP giao Sở GTVT đẩy nhanh tiến độ hoàn tất công tác nghiên cứu quy hoạch cây xanh của các tuyến đường trên địa bàn TP.HCM. Khi bắt buộc phải đốn hạ cây để có mặt bằng thi công thì phải có giải pháp tương ứng để phục hồi sau khi thi công. Ngoài ra, Sở GTVT được yêu cầu phải làm tốt công tác thông tin, truyền thông để công khai thông tin minh bạch nhằm tạo sự chia sẻ và đồng thuận của người dân.

G.NGHĨA