Cụ thể, gồm gói thầu “Tư vấn lập bổ sung Báo cáo đánh giá tác động môi trường” và gói thầu “Tư vấn hỗ trợ hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi”.

Theo đó, tổng vốn đầu tư dự án hỗ trợ kỹ thuật sẽ là 6,1 triệu USD. Trong đó vốn từ dự án “Quỹ chuẩn bị dự án” là 5 triệu USD, vốn đối ứng 1,1 triệu USD. Thời gian thực hiện dự án từ tháng 4-2012 đến tháng 6-2015. Chủ đầu tư dự án là Trung tâm Chống ngập.

HOÀNG NHIÊN