(PL)- Bộ GTVT vừa phê duyệt chiến lược phát triển giao thông nông thôn (GTNT) Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó đến năm 2020, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm; 100% tỉ lệ mặt đường được bê tông hóa ở huyện và 70% ở xã; 50% đường thôn xóm được cứng hóa; từng bước kiên cố cầu cống ở nông thôn, xóa bỏ 100% cầu khỉ.

Để thực hiện các mục tiêu trên, cần huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước, từ nhiều thành phần kinh tế, trái phiếu Chính phủ, đóng góp của nhân dân... Ngoài ra, cũng phân định rõ trách nhiệm quản lý, bảo trì GTNT giữa các cấp; xây dựng quy chế cụ thể về quản lý, bảo trì GTNT; khuyến khích các nhà thầu nhỏ, tư nhân tham gia xây dựng, quản lý bảo trì GTNT. Quy định có hiệu lực từ ngày 24-8.

Đ.LIÊN