Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1499 phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù trong phạm vi cả nước năm 2021.

Theo đó, tổng biên chế công chức năm 2021 được phê duyệt là 249.650 biên chế (giảm 3.867 biên chế so với năm 2020).

Cụ thể, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là 247.344 biên chế. Trong đó, các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập là 106.836 biên chế.

Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện là 140.508 biên chế.

Các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài 1.068 biên chế.

Các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước là 686 biên chế.

Biên chế công chức dự phòng là 552 biên chế.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm giao biên chế công chức đối với từng Bộ, ngành, cơ quan và đơn vị địa phương trong số biên chế công chức nêu trên. 

Các Bộ, ngành và địa phương thực hiện điều chuyển, sắp xếp trong tổng biên chế được giao khi thành lập tổ chức mới hoặc được giao nhiệm vụ mới và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.