Bộ Chính trị ngày 1-11 đã cho ý kiến cuối cùng việc sửa đổi, bổ sung Quy định số 163-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Quyết định số 159-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương.

Được Ban Nội chính Trung ương, cũng là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, chuẩn bị kỹ hơn một năm nay, đến lần này Bộ Chính trị thống nhất cao các nội dung sửa đổi, bổ sung.

Tổng quát, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, nhấn mạnh việc sửa đổi, bổ sung này là để làm rõ hơn chức năng, nhiệm vụ và đề cao quyền hạn, trách nhiệm của cả Ban chỉ đạo và Ban Nội chính Trung ương.

So với Quy định 163, do Bộ Chính trị khóa XI ban hành năm 2013, quy định mới bổ sung chức năng “giám sát” cho Ban chỉ đạo và nâng tầm Ban chỉ đạo là chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành Trung ương, chứ không chỉ trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Công việc của Ban chỉ đạo, như Tổng Bí thư nhấn mạnh là: “Lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là công tác thanh tra, kiểm toán, xử lý các vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm”.

Cũng trong lần sửa đổi này đã làm rõ hơn nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo - tức Ban Nội chính tTrung ương. Như vậy cũng tương xứng với việc Bộ Chính trị đã bổ sung một phó Ban Nội chính Trung ương - ông Võ Văn Dũng làm ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo, thay vì chỉ trưởng Ban Nội chính Trung ương - ông Phan Đình Trạc làm phó Ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Về sửa đổi, bổ sung Quyết định 159, cũng do Bộ Chính trị khóa XI ban hành năm 2012, lần này làm rõ hơn trách nhiệm của Ban Nội chính Trung ương trong cải cách tư pháp. Đây là bổ sung có tính kỹ thuật, vì sau Đại hội XII, Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách tư pháp đã hợp nhất cơ học vào Ban Nội chính Trung ương.