Buổi sáng, BCH Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; báo cáo kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước ba năm 2021-2023.

Buổi chiều, BCH Trung ương Đảng làm việc tại hội trường, tiếp tục thảo luận các báo cáo nêu trên.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình hội nghị này.