Chủ trì hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu rõ: Trải qua 70 năm kể từ ngày Hiến pháp năm 1946 ra đời, trong từng giai đoạn lịch sử cách mạng khác nhau, Quốc hội nước ta đã ban hành các bản Hiến pháp 1959, 1980, 1992 và 2013 trên cơ sở kế thừa và phát huy kinh nghiệm lập hiến và những giá trị chính trị, pháp lý của bản Hiến pháp đầu tiên. Tuy vậy, hoàn cảnh ra đời, nội dung và các quy trình, kỹ thuật lập hiến của bản Hiến pháp năm 1946 vẫn còn để lại những bài học cần phải tiếp tục nghiên cứu, phát huy. 

Tại cuộc họp, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, đại biểu Quốc hội đã thảo luận về các giá trị của bản Hiến pháp 1946 và sự kế thừa, phát triển trong các bản Hiến pháp về sau, đặc biệt trong bản Hiến pháp năm 2013. Đặc biệt, bên thềm hội thảo, triển lãm “70 năm Hiến pháp Việt Nam” cũng được khai trương, trưng bày gần 100 hình ảnh, tài liệu liên quan Hiến pháp 1946 và các bản Hiến pháp về sau.