(PL)- Theo nghị trình, tuần làm việc thứ hai, Quốc hội (QH) sẽ thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án...

Cùng đó là dự án Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức QH; Luật Đầu tư (sửa đổi); dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

Những dự án luật trên sẽ được QH biểu quyết thông qua vào cuối kỳ họp.

QH cũng sẽ nghe báo cáo của đoàn giám sát của QH về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em và thảo luận trực tuyến về nội dung này. QH cũng nghe tờ trình quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 và báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018. QH sẽ nghe tờ trình về chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; thảo luận trực tuyến về dự thảo nghị quyết của QH về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Kết thúc đợt 1 họp trực tuyến vào ngày 29-5, QH sẽ họp tập trung tại nhà QH vào ngày 8-6 tới.

THU NGUYỆT