Hội nghị diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tác động lớn đến sản xuất, vận chuyển, buôn bán và tiêu thụ ma túy mà theo nhận định là “có thể dẫn đến sự gia tăng việc sản xuất, buôn bán và sử dụng ma túy”.

Hội nghị AIPACODD 3 sẽ nghe các thành viên chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường sự phối hợp trong lĩnh vực phòng, chống ma túy, rà soát, đánh giá việc thực hiện những cam kết trong các nghị quyết đã thống nhất và thông qua. Các thành viên sẽ thảo luận và thông qua dự thảo nghị quyết “Biến lời nói thành hành động hướng tới một cộng đồng ASEAN không ma túy”.

Trong những năm qua, Quốc hội Việt Nam là thành viên tích cực đối với các hoạt động của AIPACODD. Theo cơ chế luân phiên của Hội đồng liên nghị viện ASEAN (AIPA), Quốc hội Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch AIPA nhiệm kỳ 2019-2020.

Các nghị quyết của AIPACODD và AIFOCOM có nội dung khá toàn diện, bao trùm với mục tiêu chung hướng tới một cộng đồng ASEAN không ma túy.