Từ khóa:

#Thửa đất
Tìm thấy 35 kết quả
Có được chuyển đất lúa sang đất ở?

Có được chuyển đất lúa sang đất ở?

Việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện theo kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.