Từ 1-6, giảm giá cước dịch vụ bưu chính

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)- Từ 1-6, giá cước dịch vụ bưu chính được giảm tối đa không vượt quá 50% giá cước gần nhất.

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 25/2022 sửa đổi Nghị định 47/2011 hướng dẫn Luật Bưu chính.

Nghị định 25/2022 có nhiều quy định mới về mức giá cước dịch vụ bưu chính, công khai giá cước.

Theo đó, Nghị định bổ sung Điều 15đ về khuyến mại trong cung ứng dịch vụ bưu chính. Việc khuyến mại trong cung ứng dịch vụ bưu chính được thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại.

Giá cước dịch vụ bưu chính được giảm tối đã không được vượt quá 50% giá cước gần nhất đã công khai, thông báo theo quy định. Đây là mức giảm giá với các dịch vụ bưu chính được khuyến mại.

Điều 15c Nghị định 25/2022 cũng quy định về đối tượng thực hiện công khai giá cước dịch vụ bưu chính, bao gồm:

- Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính.

- Đại lý cung ứng dịch vụ bưu chính có quyền quyết định, điều chỉnh giá cước dịch vụ bưu chính.

Việc công khai giá cước dịch vụ bưu chính phải đảm bảo có các nội dung như:

- Giá cước dịch vụ bưu chính bằng đồng Việt Nam, đã gồm các loại thuế, phụ phí của dịch vụ.

- Thông tin liên quan khác (nếu có).

- Thời điểm công khai giá cước dịch vụ bưu chính:

Việc công khai giá cước được thực hiện dưới một hoặc một số hình thức như niêm yết tại điểm phục vụ, thông báo bằng văn bản, đăng tải trên trang thông tin điện tử hoặc các hình thức khác để thuận tiện cho việc quan sát, nhận biết của mọi tổ chức, cá nhân.

Giá cước dịch vụ bưu chính được công khai phải thống nhất với giá cước mà doanh nghiệp, tổ chức đã thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính.

Nghị định 25/2022 có hiệu lực từ ngày 1-6-2022.