Tuýt còi hướng dẫn tính thuế xăng dầu tạm nhập - không tái xuất

Lý do đề nghị hủy là vì công văn này trái với Thông tư 194/2010 cũng của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Công văn 17060 hướng dẫn: Xăng dầu đã tạm nhập nhưng không tái xuất mà chuyển tiêu thụ nội địa… thì phải thay tờ khai hải quan và thời điểm tính thuế là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan thay thế. Như vậy, công văn này đã thay đổi quy định khai hải quan tại Thông tư 194, thay đổi thời điểm tính thuế, dẫn đến việc áp mức thuế suất tại thời điểm thay tờ khai hải quan có thể cao hơn mức thuế suất thời điểm tạm nhập trước đó.

Cục Kiểm tra Văn bản cho rằng: Nếu thấy cần thiết phải thay đổi cơ chế xác định thời điểm tính thuế thì Bộ Tài chính phải ban hành thông tư thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung Thông tư 194 để làm cơ sở pháp lý cho Tổng cục Hải quan và các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu thực hiện.

BÌNH MINH