Ủy ban Kiểm tra TW thông báo về kỳ họp thứ 9

Ủy ban Kiểm tra TW thông báo về kỳ họp thứ 9  ảnh 1

1. Thông qua Kế hoạch của UBKT Trung ương về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; trong đó, xác định rõ trách nhiệm và đề ra các nhiệm vụ cần thực hiện ngay, những nhiệm vụ thường xuyên và các giải pháp trọng tâm của công tác kiểm tra, giám sát nhằm góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đã cho ý kiến vào dự thảo một số văn bản trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, gồm: Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản đối với cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; sửa đổi, bổ sung Quy định số 181 - QĐ/TW ngày 30-3-2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Quy chế giám sát trong Đảng và Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017.

2. Kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2011-2016 và ông Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. 

- Ban cán sự đảng UBND tỉnh Bắc Ninh chưa lãnh đạo, chỉ đạo UBND Tỉnh quy định cụ thể việc hỗ trợ giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp; chưa báo cáo xin ý kiến các cơ quan có thẩm quyền trước khi UBND Tỉnh ban hành các văn bản, quyết định về việc giao đất nêu trên. Thiếu kiểm tra, đôn đốc, dẫn đến việc giao đất ở một số địa phương thực hiện không thống nhất, không đúng quy trình, thủ tục.

- Đối với ông Nguyễn Tử Quỳnh, với cương vị Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2011-2016 và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND Tỉnh, có trách nhiệm đối với các khuyết điểm, vi phạm của Ban cán sự đảng UBND Tỉnh.

UBKT Trung ương yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh Bắc Ninh và ông Nguyễn Tử Quỳnh nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc; đồng thời, có biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

3. Kết luận giải quyết tố cáo ông Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La

Ông Minh đã có khuyết điểm, vi phạm trong việc chỉ đạo giao cho 01 doanh nghiệp thăm dò, khai thác cát trên sông Mã không đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

UBKT Trung ương nhận định, khuyết điểm, vi phạm của ông Cầm Ngọc Minh đã được khắc phục kịp thời và chưa gây hậu quả; yêu cầu ông Minh và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

4. Xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước và ông Lê Dân, nguyên Bí thư Đảng ủy Ngoài nước

Theo đó, thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước đã để xảy ra tình trạng nội bộ mất đoàn kết; thực hiện không nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; trong công tác cán bộ và giải quyết tố cáo có vi phạm, khuyết điểm.

Với cương vị là người đứng đầu, ôngLê Dân chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước nhiệm kỳ 2010-2015. Ông Lê Dân chưa thực hiện tốt việc giữ gìn đoàn kết nội bộ; chưa thực hiện đúng quy định của Đảng, Nhà nước trong việc bổ nhiệm, xử lý kỷ luật cán bộ và giải quyết tố cáo; chưa lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Đảng ủy và cơ quan Đảng ủy Ngoài nước; phương pháp, tác phong công tác còn hạn chế; chưa thực sự nghiêm túc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm đã được chỉ ra sau khi kiểm tra.

Vi phạm, khuyết điểm nêu trên đã ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo và uy tín của Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước và cá nhân ông Lê Dân, tạo dư luận không tốt trong Cơ quan.

UBKT Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Dân; đồng thời, đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật khiển trách đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước nhiệm kỳ 2010-2015.

5. Xem xét báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tragiám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với: Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy các tỉnh Hưng Yên, Bình Thuận, Ban Thường vụ Quân ủy và UBKT Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Công an Trung ương; kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng và Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ; kiểm tra việc tiếp nhận, xử lý đơn thưtiếp đảng viên và công dân đối với UBKT Tỉnh ủy Thái Nguyên và Bình Dương.

Qua kiểm tra, UBKT Trung ương đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng nêu trên rút kinh nghiệm, sớm có biện pháp khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới.

6Xem xét báo cáo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; Ban Thường vụ Tỉnh ủy và một số đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ các tỉnh Kon Tum, Bình Dương, Bạc Liêu. Qua giám sát, UBKT Trung ương đã chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và yêu cầu các tập thể, cá nhân có biện pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời.

7. Cũng trong kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng theo thẩm quyền đối với 05 trường hợp; tham gia ý kiến về việc giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 02 trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.