Văn bản mới đến ngày 15-6 (phần 2)

Nghị quyết 44/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/01/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Nghị định 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

Nghị định 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Thông tư 67/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước .

Thông tư 69/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quy trình thí điểm thu phí, lệ phí tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo trên Hành lang kinh tế Đông Tây theo mô hình "một cửa, một lần dừng".

Thông tư 73/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, phí đánh giá điều kiện hoạt động kiểm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

Quyết định 674/QĐ-HĐPHPBGDPL của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Lao động Thương binh và Xã hội .

Quyết định 675/QĐ-HĐPHPBGDPL của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 6 tháng cuối năm 2014.

Công văn 738/ QLLĐNN-ĐL-CM của Cục quản lý lao động nước ngoài: Tiếp tục đưa người LĐ VN sang làm việc tại Đài Loan.

Công văn 744/QLLĐNN-ĐL-CM về Tạm dừng xác nhận hồ sơ tiếp nhận lao động Việt Nam của 3 công ty Đài Loan.

Quyết định 880/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 .

Quyết định 879/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 .

Quyết định 888/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giai đoạn 2014 – 2015.

Quyết định 1266/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

Công văn 1939/LĐTBXH-LĐTL ngày 9-6: Giải quyết chế độ cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Công văn 2029/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với Hợp đồng chuyển nhượng giữa Ngân hàng Liên doanh Lào Việt và Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV).

Công văn 2044/TCT-CS của Tổng cục Thuế về vướng mắc hoàn tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng.

Công văn 2045/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế giá trị gia tăng.

Công văn 2047/TCT-CS của Tổng cục Thuế về vướng mắc thực hiện chính sách miễn, giảm tiền thuê đất .

Quyết định 2589/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của huyện Củ Chi.

Quyết định 2591/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của Huyện Bình Chánh .

Công văn 4357/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc cử Kiểm soát viên tại tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Công văn 6700/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế chống bán phá giá mặt hàng thép không gỉ.

Công văn 6702/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc khấu trừ/hoàn thuế giá trị gia tăng.

Công văn 7512/BTC-TCT của Bộ Tài chính về chính sách thuế.

Mọi thắc mắc, liên hệ văn bản vui lòng gửi thư về danglien@phapluattp.vn, điện thoại 08 39910101, 0908.324.924 (gặp Mrs Liên)