Bình quân tiền lương hưu trợ cấp 1 lần tính thế nào?

Đồ họa: HỒ TRANG
Theo Điều 62 Luật BHXH năm 2014, bình quân tiền lương trợ cấp một lần khi về hưu được tính như sau: